Varige løsninger
Bærekraft

Hva er bærekraft for GIND?

Lang levetid, gjenbruk og fleksibilitet. Gode prosjekter varer lenge, de fortjener også produkter som minimum holder ut levetiden til anlegget eller bygget. Samfunnet med infrastruktur endrer seg. Vi tror på produkter og løsninger som kan tilpasse seg endringer i form av redesign og gjenvinning. Som produsent vil vi alltid strebe etter energieffektive prosesser. Vi vil samarbeide og spre kunnskap for en raskere bærekraftig utvikling.

Hva er bærekraftig med DILE®?

Når det skal planlegges nye gater og veier er det mange faktorer som spiller inn. Nasjonale tiltak hvor det skal satses på kollektivtransport, sykkel og gange. Et faktum er at kjøretøy som er tyngre sliter mer på veiene, spesielt busser. Brostein har i dag begrensede bruksområder, det er ikke fordi det er noe galt med steinen. Tvert imot, storgatestein har en enorm slitestyrke sammenlignet med asfalt. Når asfalt bør fornyes hvert 7ende år, har man høy trafikk på brostein i minst 100 år.

Så hva er det som begrenser bruken av naturstein? Er det ikke enkelt i dag å ta et bærekraftig valg? Et stort problem er de store vedlikeholdskostnadene knyttet til at fugene forsvinner. DILE® blir liggende mellom steinen, slik at steinen kan ta støyten år etter år.

Til nå har man brukt mye sementbaserte fuger, DILE® har bare 1/7 del av CO2-utlsipp som sementbaserte fuger. I tillegg er sementbaserte fuger stive, de sprekker, forsvinner og kan ikke gjenbrukes slik DILE® kan.

Natursteinsdekker er både kunst og historie. Med DILE kan man øke bruken av naturstein og redusere vedlikehold. Større flater med vakkert bygulv er en investering.

Lang varighet — er vakrere bygulv.

Vakre bygulv — er økt trivsel.

God helse og livskraft
 • Mindre svevestøv – Renere byer
 • Økt trafikksikkerhet – Ingen flere løse steiner
Anstendig arbeid og økonomisk vekst
 • Tryggere arbeidsforhold – eliminerer brannskader ved håndtering av varm bitumen. Lett å legge.
 • Reduserer kostnader – mindre vedlikehold
 • Ny industri
 • Nye produkter
 • Smartere løsninger for dekke i kombinasjon med grøntområde – Flere grøntanlegg i byene
 • Fremme lokal kunst og kultur. Bevaring av historiske byrom
 • Framsnakke fremtid ved utdanninger som steinleggere, anleggsgartnere, landskapsarkitekter og landskapsingeniører
 • Bedre utnyttelse av ressurser – Sirkulær økonomi
 • Redusere avfall – DILE er 100% gjenvinnbart
 • Kompetanseheving i bygg og anleggsbransjen
Industri, innovasjon og infrastruktur
 • Lengre levetid på infrastruktur
 • Fleksibel infrastruktur
 • Fra innovasjon til bærekraftige produkter og industriutvikling
 • Energieffektive prosesser i Industrien
 • Dimensjonerte veier for batteridrevne busser
 • Elektrifisering av maskinparker
Bærekraftige byer og lokalsamfunn
 • Trygge og inkluderende uterom
 • Legger til rette for kollektivtransport
 • Verne om kulturarv
 • Legge til rette for bedre luft i byene
 • Bidrar med nye løsninger innen byutvikling og arealplanlegging
Ansvarlig forbruk og produksjon
 • Bedre utnyttelse av ressurser - Sirkulær økonomi
 • Redusere avfall – DILE er 100% gjenvinnbart
 • Enklere vedlikehold – mindre volum av masser
 • Fremme bærekraftige løsninger
 • Innføre mer bærekraftig forbruk og produksjonsmønstre
 • Ingen bruk av kjemikalier
Livet på land
 • Biologisk mangfold – Mulighet for større flater med biologisk materiale
 • Flere trær i byeneFremtidens Løsninger for Vann og Temperatur i Byrommet

I en tid der klimautfordringer er i stadig vekst, er GIND fokusert på problemene knyttet til overvannshåndtering og stigende temperaturer i urbane områder.

Asfalt på byens veier og gater er en av hovedårsakene til utfordringene. Den lave oppsugningsevnen og begrensede gjennomtrengingen av overvann forårsaker overbelastning på rørsystemet og ødeleggende oversvømmelser.

GIND AS erkjenner viktigheten av å balansere naturen og planter i bymiljøet. I samarbeid med konsulenter tilbyr vi bærekraftige byplanleggingsløsninger som tar hensyn til både transport og natur. Modige landskapsarkitekter skaper byområder som etterligner naturen med blomsterenger, trær, insektshotell, elver og myrer, for klimatilpasning og bedre livskvalitet for byens innbyggere. Norsk fuge og Norsk naturstein kombineres harmonisk med de naturlige designelementene. Dile serien passer når man vil tar hensyn til overvann, grunnforhold, transport, estetikk og natur.

"DILE Drenerende" gir en etterlengtet løsning for overvannshåndtering i bymiljøet. for eksempel kan fugen brukes under planter og vekster for å skape blågrønne areal uten å gå på kompromiss av brannbil og varebiler. Lysere flater av Naturstein vil bidra til å holde temperaturen nede.

Natur, estetikk og innovasjon forenes for trivelige, robuste løsninger. Dette er bra for samfunnsøkonomien på kort og lang sikt.


Fremtidens løsninger for bedre luft.

Luftforurensning er et betydelig problem i mange deler av verden. I Norge er bil- og veitrafikk en av hovedårsakene i luftforurensningen. Bildekk, eksos og veislitasje bidrar til utslipp av skadelige partikler og gasser. Hovedsaklig blir det lagt asfalt som veidekke på trafikkerte veier. Norge har rikelig tilgang på vakker norsk naturstein som kan brukes som et mer miljøvennlig og holdbart alternativ til asfalt. Mye brostein ligger på depot og under asfalten. Denne kan brukes om igjen i større grad. Hovedutfordringene med bruk av naturstein har vært mangelen på pålitelige fuger som kan sikre en jevn overflate over lang tid. Pålitelige fuger øker varigheten og gir et steindekke ti ganger så lang varighet som et asfaltdekke. Høy slitestyrke er bedre for luften i byrommet.

DILE-serien har nøye utvalgte kvaliteter og egenskaper som sikrer at fugen blir i fugen, tar spenninger og belastinger. Nå slipper man å stadig etterfylle fugene og hindrer dermed at partikler fra fugene lekker ut i luften.

Robuste dekker sikrer jevne flater til batteridrevne busser og biler. Fra hest og kjerre til batterikjøretøy kreves optimalisering av steindekke. Ved bruk av DILE® slipper man å stadig etterfylle fugene og hindrer dermed at partikler fra fugene lekker ut i luften. Forsterk steindekkene på 1-2-3 i dag og sørg for at de varer uten kostbart vedlikehold.

Ved å bruke naturstein og DILE® fugemasse i større grad som veidekke, kan man redusere luftforurensningen knyttet til biltrafikk, i form av dekkslitasje og veistøv. Dette er et stort skritt for bedre luftkvalitet og en mer bærekraftig fremtid.